header

Regulamin usług

Czas czytania: 3 minut

Proszę przeczytać szczegółowo nasz regulamin usług. Po zawarciu umowy staje się on jego integralną częścią. Ten regulamin obowiązuje również każdorazowo po podpisaniu kolejnych umów.

Spis treści:

  1. Podstawowe informacje / usługi
  2. Umowa pośrednictwa
  3. Płatność
  4. Anulowanie zamówienia / wypowiedzenie umowy
  5. Odpowiedzialność prawna
  6. Postanowienia dotyczące ochrony danych
  7. Klauzula salwatoryjna

1. Podstawowe informacje / usługi

Firma Vendana GmbH (nazwa skrócona „Vendana“) posługując się nazwami firmowymi tj. „Shuttle-flug“, „Lasten-flug“, „Foto-Film-Flug“, „Event-flug“, „Deutsche-Privatjet“, „Deutsche-Helikopter“, „Luftwerbung24“, „Medical-Air-Service“, „Ambulanzflug-Zentrale", „Air-Ambulance-Center“, „Central-Vueloes-Ambulancia“, „Centrala-Lotow-Sanitarnych“, „Centrale-Vos-Ambulance“, „Centro-Aeroambulanza“ pośredniczy w organizowaniu usług z zakresu transportu lotniczego, transportu lotniczego ładunków, przelotów turystycznych i lotów w celach fotograficznych i filmowych. Firma Vendana pełni przy tym jedynie funkcję pośrednika oferując usługi innych firm, przede wszystkim z zakresu żeglugi powietrznej, dla zleceniodawców

(nazwanych w umowie „klientem“). W związku z tym ten regulamin dotyczy jedynie pośrednictwa usług wykonywanych przez podwykonawców. Docelowa usługa (transport lotniczy, transport lotniczy ładunków, przeloty turystyczno-rozrywkowe, loty w celach fotograficznych itd.) jest zawsze realizowana przez licencjonowane przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej.

2. Umowa pośrednictwa

Poprzez potwierdzenie rezerwacji lotu faksem lub mailem klient zleca firmie Vendana organizację lub pośredniczenie w organizacji transportu lotniczego, transportu lotniczego ładunku, przelotu turystyczno-rozrywkowego lub lotu w celach fotograficznych. Klient jest związany umową pośrednictwa przez dwa dni robocze od dnia rezerwacji. Firma Vendana przesyła po sprawdzeniu rezerwacji pisemnie potwierdzenie umowy lub odmowę. Potwierdzenie umowy może nastąpić w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną przez internet. Po potwierdzeniu przez firmę Vendana umowy pośrednictwa przy realizacji zarezerwowanych lotów obowiązuje specjalny regulamin danego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

W umowie pośrednictwa firma Vendana zobowiązuje się zorganizować zamówione usługi lotnicze zgodnie z oczekiwaniami klienta. Wykonanie zamówionego transportu lotniczego, transportu lotniczego ładunku, transportu turystycznego lub w celach fotograficznych itd. nie jest przedmiotem działalności firmy Vendana. W tym przypadku obowiązuje regulamin usług przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.

Umowa między klientem i firmą Vendana jest zawiązana wyłącznie na mocy prawa niemieckiego. Strony uzgadniają, że wszelkie spory prawne wynikające z umowy będą rozpatrywane wyłącznie przed sądem krajowym w Wuppertalu (Landgericht Wuppertal). Umowa podlega niemieckiemu prawu materialnemu – niezależnie od obywatelstwa i stałego miejsca pobytu klienta.

3. Płatność

Firma Vendana rozlicza z klientem zorganizowane usługi lotnicze doliczając opłatę za pośrednictwo w imieniu i na zlecenie danego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Płatność należy uregulować przed zrealizowaniem usług lotniczych. Indywidualne uzgodnienia dotyczące innego terminu płatności są jednak możliwe.

4. Anulowanie zamówienia / wypowiedzenie umowy

Jeżeli klient nie skorzysta ze zorganizowanej usługi, wypowie umowę, która została zawiązana przez pośrednictwo, lub anuluje niezgodnie z umową, firma Vendana ma prawo do odszkodowania za niedoszłe do skutku i w związku z tym niezapłacone pośrednictwo, jak i ma prawo do odszkodowania za już poniesione na próżno koszty.

Dodatkowo do powyższych ustaleń firma Vendana jest uprawniona w imieniu i z upoważnienia przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, które udostępniło swoje usługi za pośrednictwem, do dochodzenia roszczeń na jego korzyść w formie ryczałtowego odszkodowania. Podstawą do obliczenia odszkodowania jest uzgodniona cena netto za wykonanie zamówionej usługi (z potrąceniem opłaty za pośrednictwo), tak jak poniżej:

  • do 30 dni przed wykonaniem zamówionej za pośrednictwem usługi 40 % uzgodnionej ceny netto
  • do 8 dni przed wykonaniem zamówionej za pośrednictwem usługi 80 % uzgodnionej ceny netto
  • do 7 dnia przed wykonaniem zamówionej za pośrednictwem usługi 100 % uzgodnionej ceny netto

Jeżeli zamówiony za pośrednictwem lot zostanie przerwany przez klienta lub anulowany, a wyznaczony przez przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej środek transportu lotniczego w tym samym czasie już wystartował, klient ponosi wszystkie powstałe koszty. Klient ma prawo, uzgodnić z firmą Vendana zastępczy termin startu helikoptera / samolotu, jeśli warunki pogodowe uniemożliwiają zrealizowanie zaplanowanego lotu. Przesunięcie terminu startu helikoptera / samolotu jest bezpłatne. W sytuacjach wyjątkowych lot może zostać bezpłatnie przesunięty do 14 dni przed uzgodnionym terminem, jeśli przedstawiony zastanie poważny powód. Decyzję, czy warunki pogodowe umożliwiają przeprowadzenie bezpiecznego lotu, podejmuje jedynie pilot danego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Jego decyzja jest wiążąca dla wszystkich stron umowy. Klient ma zawsze prawo, aby udowodnić, że firma Vendana lub przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej wykonujące usługę nie poniosło strat lub straty są mniejsze niż ryczałtowe odszkodowanie.

5. Odpowiedzialność prawna

Wszelkie informacje na temat zamówionych za pośrednictwem firmy Vendana usług transportowych opierają się wyłącznie na informacjach uzyskanych od firm (przedsiębiorstw żeglugi powietrznej) realizujących usługi transportowe. Vendana przekazuje je jedynie klientowi w formie uzyskanej od wykonawcy usługi. Pośrednictwo odbywa się z zachowaniem wszelkich standardów etyki kupieckiej, nie daje jednak gwarancji, że usługa zostanie zrealizowana zgodnie z życzeniami klienta. Firma Vendana ponosi jedynie odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzone pośrednictwo usług i rzetelne przekazanie informacji pochodzącej od przedsiębiorstwa wykonującego usługę.

Wynikająca z umowy odpowiedzialność prawna firmy Vendana ogranicza się do działań zamierzonych i czynów powstałych przez rażące niedbalstwo, nie dotyczy to naruszenia obowiązków świadczenia głównego, jak i zagrożenia życia, uszkodzenia ciała i zdrowia. W przypadku lekkiego niedbalstwa wynikająca z umowy odpowiedzialność prawna firmy Vendana obejmuje jedynie szkody niepowstałe przez zagrożenie życia, uszkodzenie ciała i zdrowia wysokości wartości potrójnej ceny usługi zamówionej przez pośrednictwo i przewidywalne szkody zwyczajne.

6. Postanowienia dotyczące ochrony danych

Klient zastaje powiadomiony zgodnie z niemieckimi przepisami §33 BDSG, §3 ust. 5 TDDSG i §12 ust. 6 MDStV o tym, że informacje, które udostępnia w ramach zawartej umowy, (przede wszystkim nazwisko i adres), są przez firmę obsługującą stronę internetową automatycznie zapisywane, pobierane, przetwarzane i wykorzystywane do celów przyjęcia zlecenia, jego realizacji i ewentualnych zmian (§5 ust. 1 TDDSG i §15 MDStV). Poza tym klient zostaje poinformowany, że firma obsługująca stronę internetową pobiera, przetwarza i korzysta z informacji na temat użytkowania i rozliczenia w ramach niemieckich przepisów §6 ust. 1 TDDSG i §15 ust. 2 MDStV. Klient zostaje też poinformowany zgodnie z niemieckimi przepisami §3 ust. 4 TDSV, że firma obsługująca stronę internetową pobiera, przetwarza i wykorzystuje informacje osobowe użytkownika internetu w ramach przewidzianych niemieckimi przepisami TDSV. Jeśli zleceniodawca nie zgłosi sprzeciwu, firma obsługująca stronę internetową ma prawo do przetwarzania i wykorzystywania pobranych danych, jeśli ma to na celu udzielenie porad klientowi, służy reklamie i wykorzystywane jest w ramach analizy rynku na własne zapotrzebowanie i w ramach polepszenia usług telekomunikacyjnych (§3 ust. 1 zdanie 2 TDSV i §4 ust. 2 TDSG). Zleceniodawca może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych bez podania powodu.

7. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek z wcześniej wymienionych postanowień umowy okażą się nieważne lub z biegiem czasu staną się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień lub części umowy pośrednictwa jako całości.